Damn fine, Miss Webdesign

Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 09-01-2023

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1.Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit webdesign, logo’s, huisstijlen en ander drukwerk.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen MissWebdesign en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.miss-webdesign.nl.

3. Totstandkoming opdracht

 • De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Of wanneer de eerste betaling heeft plaatsgevonden.

4. Offertes en aanbiedingen

 • Alle door MissWebdesign gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 • Als de Opdrachtgever aan MissWebdesign gegevens verstrekt, mag MissWebdesign ervan uitgaan dat deze kloppen en zal MissWebdesign de offerte hierop baseren.

5. Prijs

 • MissWebdesign mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 • Als MissWebdesign genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 • De prijs is exclusief eventuele onkosten van MissWebdesign en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

6. Betaling en incassokosten

 • Opdrachtgever moet binnen 7 dagen betaald zijn. MissWebdesign zal maandelijks factureren. Na 30 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 • Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan MissWebdesign. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
   • 15% over de eerste €2.500;
   • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
   • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
   • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
   • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.
   • De volledige vordering van MissWebdesign op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
    • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
    • Opdrachtgever de opdracht/overeenkomst ontbindt;
    • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
    • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
    • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7. Contractsduur

 • MissWebdesign en Opdrachtgever gaan voor de onderhoudspakketten de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 • Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
 • MissWebdesign kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. MissWebdesign zegt op per aangetekende brief.
 • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
 • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

8. Uitvoeringstermijn

 • Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen MissWebdesign de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door MissWebdesign.
 • Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever MissWebdesign eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van MissWebdesign. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als MissWebdesign de opdracht ook niet uitvoert binnen een door MissWebdesign opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

9. Derden

MissWebdesign mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

10. Uitvoering opdracht

 • MissWebdesign zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • MissWebdesign mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 • Als MissWebdesign de opdracht in fasen uitvoert, kan MissWebdesign de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan MissWebdesign verstrekt, die noodzakelijk zijn voor MissWebdesign om de opdracht uit te voeren.
 • Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst is gestart met MissWebdesign en deze kan door schuld van de opdrachtgever niet voldaan worden. Is deze het volledige bedrag verschuldigd van de overeenkomst. 
 • Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag MissWebdesign de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. MissWebdesign is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat MissWebdesign is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11. Wijziging opdracht

 • Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 • MissWebdesign kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. MissWebdesign zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 • MissWebdesign mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

12. Opschorting, ontbinding

 • MissWebdesign mag de opdracht opschorten als MissWebdesign door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan MissWebdesign niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 • Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten van de overeenkomst, bij ontbinding van beide kanten is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd. 
 • MissWebdesign mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet MissWebdesign dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

13. Tussentijdse opzegging

 • Als MissWebdesign de opdracht tussentijds opzegt, zal MissWebdesign zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor MissWebdesign extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 • Wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 dagen de opdracht voortzet en de juiste materialen e.d. aanlevert. Is deze het volledige bedrag van de opdracht/overeenkomst verschuldigd aan MissWebdesign.
 • MissWebdesign mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
   • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
   • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
   • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
   • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
   • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

14. Overmacht

 • MissWebdesign hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 • MissWebdesign kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 • Als MissWebdesign zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag MissWebdesign het nagekomen deel factureren.

15. Eigendomsvoorbehoud

 • Alles dat MissWebdesign levert, blijft eigendom van MissWebdesign totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 • Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van MissWebdesign veilig te stellen.
 • Als MissWebdesign zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan MissWebdesign om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat MissWebdesign deze terug kan nemen.

16. Garanties

 • MissWebdesign garandeert dat wat MissWebdesign levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 • Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 • Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar MissWebdesign niets aan kan doen.

17. Klachten

 • Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 • Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 • Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal MissWebdesign de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, of herstellen.
 • Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van MissWebdesign die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

18. Aansprakelijkheid

 • MissWebdesign is enkel aansprakelijk voor schade m.b.t. drukwerk wanneer dit een dienst is die is afgenomen bij MissWebdesign en wanneer dit uitdrukkelijk vermeld staat in de overeenkomst.
 • MissWebdesign is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat MissWebdesign is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • De aansprakelijkheid van MissWebdesign is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MissWebdesign.

19. Privacy Statement

MissWebdesign beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

20. Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart MissWebdesign voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan MissWebdesign toerekenbaar is.
 • Als derden MissWebdesign aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 • Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag MissWebdesign zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor MissWebdesign, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

21. Intellectuele eigendom

 • MissWebdesign behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 • Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door MissWebdesign verstrekt zijn.

22. Geheimhouding

  • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal MissWebdesign alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
  • MissWebdesign zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als MissWebdesign optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  • Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van MissWebdesign niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

23. Veranderingen na goedkeuring ontwerpen door klant

Wanneer de klant de ontwerpen heeft goedgekeurd en de afleverbestanden zijn geleverd, is het niet meer mogelijk om binnen de prijs van het pakket veranderingen te doen aan een ontwerp. Hierna zal het uurloon van start gaan van €60,- ex. BTW (€72,60 incl. BTW)

24. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

25. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

26. Toepasselijk recht

Nederlands recht.

27. Bevoegde rechter

Rechtbank Midden-Nederland.

Hai!

Dus jij drukt altijd vrijwillig op pop-ups?

5/5
Logo Miss Webdesign

Nou dat mag beloond worden! Voer hieronder je naam en e-mailadres in en ontvang 10% voor mijn nieuwe project wat in januari 2023 van start gaat: 

Net een bedrijf gestart en ALLES nodig?
V.I.P. Treatment boeken?

Tijdens je werk net zo viben als Miss Webdesign?

-x-