Damn fine, Miss Webdesign

Privacyverklaring

Laatste wijziging: 21-09-2021

Wij zijn Miss Webdesign. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is inovereenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy).

Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.
De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.miss-webdesign.nl (de Website) en de
diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens
conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante
Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om
onze Website en Diensten te gebruiken.

Verwerking van Persoonsgegevens
Om aan jou onze Websiteen Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijk van jouw Persoonsgegevens?
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin
van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan .

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n)
gebruiken wij ze?
Als je gebruik maakt van onze Website en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens
nodig hebben.
Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving.

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen:
 voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen;
 als jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 als dat noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander
natuurlijk persoon, of
 als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons
opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is
tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op
welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat
hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse
manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevens Doeleinde(n) Grondslag
Contactgegevens:
-Bedrijfsnaam
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Adres
-Telefoonnummer
-KvK-nummer
-BTW nummer

Wij gebruiken deze gegevens
om:
-Met jou contact op te nemen
-Met jou te corresponderen
-Voor de levering of uitvoering
van onze Diensten aan jou

Wij verwerken deze gegevens op
basis van:
-Wettelijke plicht
Betaalgegevens:
-Betaalgegevens van de partij
die betaalt
-De facturen
-Een overzicht van aankopen
van de Diensten

Wij gebruiken deze gegevens
om:
-Facturen te versturen
-De financiële administratie bij
te houden

Wij verwerken deze gegevens op
basis van:
-Uitvoering van de
overeenkomst
-Toestemming
-Gerechtvaardigd belang
-Noodzakelijk voor de
vervulling van een taak van
algemeen belang of de aan ons
opgedragen taak in het kader
van de uitoefening van het
openbaar gezag
Inhoudelijke gegevens
gerelateerd aan de Diensten:
-Correspondentie of
chatgesprekken met jou
-Jouw vragen over de Diensten
Wij gebruiken deze gegevens
om:
-Jou een optimale service te
kunnen leveren

Wij verwerken deze gegevens op
basis van:
-Uitvoering van de
overeenkomst
-De overeenkomst met jou te
kunnen uitvoeren
-Toestemming
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht
-Noodzakelijk voor de
vervulling van een taak van
algemeen belang of de aan ons
opgedragen taak in het kader
van de uitoefening van het
openbaar gezag

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:
We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je deze doorgeeft wanneer er een
overeenkomst is afgesloten.

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?
In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld
wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen.
Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?
We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik,
wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen
die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de
volgende maatregelen:
 Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
 Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare
technologie;,
 Beveiliging van Persoonsgegevens conform de ISO 27001 norm;
 Beveiliging van Persoonsgegevens conform de ISO 27002 norm;
 De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig
hebben;
 De toegang tot de Persoonsgegevens is beveiligd met een tweestapsverificatie.
 Malcare.

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?
Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden
die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?
Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit
is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.
Doorgifte
Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese
Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau
biedt voor jouw Persoonsgegevens.
Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan
andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy
policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt
gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek
nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er
daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze
Website kunnen opsporen.
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan
geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt
onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement
nalezen:https://miss-webdesign.nl/cookiebeleid/.

Wijzigingen Privacy Policy
Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen
zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen
gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de
wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy
Policy regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten
Je hebt de volgende rechten:
 je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw Persoonsgegevens. In geval van
fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante
Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw
verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw
Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf
het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou
verwerken.

Contact
Bij andere vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.
angel@miss-webdesign.nl

Hai!

Dus jij drukt altijd vrijwillig op pop-ups?

5/5
Logo Miss Webdesign

Nou dat mag beloond worden! Voer hieronder je naam en e-mailadres in en ontvang 10% voor mijn nieuwe project wat in januari 2023 van start gaat: 

Net een bedrijf gestart en ALLES nodig?
V.I.P. Treatment boeken?

Tijdens je werk net zo viben als Miss Webdesign?

-x-